MCS Софтверски производи

СПОРЕДБЕНА ТАБЕЛА НА СТАНДАРДНИ СОФТВЕРСКИ ПАКЕТИ

Опис на ознаки:    x= нема можност    = вклучено   O = опција


Главни карактеристики

на нашите

основни софтверски пакети

MCS Small Office, Programa za komercijalno, materijalno i finansovo rabotenje

MCS

Small Office

MCS Small Office Plus, Programa za komercijalno, materijalno i finansovo rabotenje

MCS

Small Office+

MCS Office Expert, Programa za komercijalno, materijalno i finansovo rabotenje

MCS

Office Expert

MCS Office Enterprise, Programa za komercijalno, materijalno i finansovo rabotenje

MCS

Enterprise

SQL база на податоци

Мрежно работење

x

Број на компјутерски клиенти

1

3

5

10

Максимален број на компјутерски клиенти

1

5

7

неограничено

Авторизација на корисници по групи

x

Зголемен степен на безбедност

x

x

Преглед на активности во реално време

x

x

Организатор на активности по групи и поединци со потсетник

x

x

Интегрирана ON-LINE поддршка

x

x

Автоматска заштита на податоците во реално време

x

Можност за Web екстензии на програмот

x

x

x

Можност за дополнителни модули

x

x

Креатор на дизајни за печатење

Креатор на извештаи

x

x

Креатор на типови на документи

x

x

x

Документ менаџмент систем

x

x

x

Работење со повеќе правни субјекти од истиот систем

x

x

Комерцијално работење

Малопродажба

Материјално - магацинско работење

Работење со повеќе магацини

x

Сервисирање - услуги и производи

x

x

o

Производство - за мали серии

x

x

o

Производство - целосен процес

x

x

o

Поддршка за HACCP следливост

x

x

x

Поддршка за HACCP документација

x

x

x

Производство - серијализација

x

x

x

Туристичко работење

o

o

o

Поддршка за тур-оператори

x

x

o

Финансово работење - книговодство

o

o

o

Финансово работење - автоматско

x

x

o